Nomen
  1. uteketezo
  2. NE
  3. NE
  4.  
  5. -