Allgemeine Information

 1. kutosheka
 2. kutosheka

Präsens

Bejahung
 1. ninatosheka
 2. unatosheka
 3. anatosheka
 4. tunatosheka
 5. mnatosheka
 6. -
 7.  
 8. kinatosheka
 9. vinatosheka
 10.  
 11. unatosheka
 12. inatosheka
 13.  
 14. linatosheka
 15. -
 16.  
 17. inatosheka
 18. -
 19.  
 20. unatosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. sitosheki
 2. hutosheki
 3. hatosheki
 4. hatutosheki
 5. hamtosheki
 6. hawatosheki
 7.  
 8. hakitosheki
 9. havitosheki
 10.  
 11. hautosheki
 12. haitosheki
 13.  
 14. halitosheki
 15. hayatosheki
 16.  
 17. haitosheki
 18. hazitosheki
 19.  
 20. hautosheki
 21. hazitosheki
 22. hayatosheki

Präsens Verlaufsform

Bejahung
 1. natosheka
 2. -
 3. atosheka
 4. twatosheka
 5. mwatosheka
 6. -
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE
Verneinung
 1. sitosheki
 2. hutosheki
 3. hatosheki
 4. hatutosheki
 5. hamtosheki
 6. hawatosheki
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Perfekt

Bejahung
 1. nimetosheka
 2. umetosheka
 3. ametosheka
 4. tumetosheka
 5. mmetosheka
 6. -
 7.  
 8. kimetosheka
 9. vimetosheka
 10.  
 11. umetosheka
 12. imetosheka
 13.  
 14. limetosheka
 15. -
 16.  
 17. imetosheka
 18. -
 19.  
 20. umetosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. sijatosheka
 2. hujatosheka
 3. hajatosheka
 4. hatujatosheka
 5. hamjatosheka
 6. hawajatosheka
 7.  
 8. hakijatosheka
 9. havijatosheka
 10.  
 11. haujatosheka
 12. haijatosheka
 13.  
 14. halijatosheka
 15. hayajatosheka
 16.  
 17. haijatosheka
 18. hazijatosheka
 19.  
 20. haujatosheka
 21. hazijatosheka
 22. hayajatosheka

Präteritum

Bejahung
 1. nilitosheka
 2. ulitosheka
 3. alitosheka
 4. tulitosheka
 5. mlitosheka
 6. -
 7.  
 8. kilitosheka
 9. vilitosheka
 10.  
 11. ulitosheka
 12. ilitosheka
 13.  
 14. lilitosheka
 15. -
 16.  
 17. ilitosheka
 18. -
 19.  
 20. ulitosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. sikutosheka
 2. hukutosheka
 3. hakutosheka
 4. hatukutosheka
 5. hamkutosheka
 6. hawakutosheka
 7.  
 8. hakikutosheka
 9. havikutosheka
 10.  
 11. haukutosheka
 12. haikutosheka
 13.  
 14. halikutosheka
 15. hayakutosheka
 16.  
 17. haikutosheka
 18. hazikutosheka
 19.  
 20. haukutosheka
 21. hazikutosheka
 22. hayakutosheka

Präteritum Verlaufsform

Bejahung
 1. nilikuwa ninatosheka
 2. ulikuwa unatosheka
 3. alikuwa anatosheka
 4. tulikuwa tunatosheka
 5. mlikuwa mnatosheka
 6. -
 7.  
 8. kilikuwa kinatosheka
 9. vilikuwa vinatosheka
 10.  
 11. ulikuwa unatosheka
 12. ilikuwa inatosheka
 13.  
 14. lilikuwa linatosheka
 15. -
 16.  
 17. ilikuwa inatosheka
 18. -
 19.  
 20. ulikuwa unatosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Zukunft

Bejahung
 1. nitatosheka
 2. utatosheka
 3. atatosheka
 4. tutatosheka
 5. mtatosheka
 6. -
 7.  
 8. kitatosheka
 9. vitatosheka
 10.  
 11. utatosheka
 12. itatosheka
 13.  
 14. litatosheka
 15. -
 16.  
 17. itatosheka
 18. -
 19.  
 20. utatosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. sitatosheka
 2. hutatosheka
 3. hatatosheka
 4. hatutatosheka
 5. hamtatosheka
 6. hawatatosheka
 7.  
 8. hakitatosheka
 9. havitatosheka
 10.  
 11. hautatosheka
 12. haitatosheka
 13.  
 14. halitatosheka
 15. hayatatosheka
 16.  
 17. haitatosheka
 18. hazitatosheka
 19.  
 20. hautatosheka
 21. hazitatosheka
 22. hayatatosheka

Zukunft Verlaufsform

Bejahung
 1. nitakuwa ninatosheka
 2. utakuwa unatosheka
 3. atakuwa anatosheka
 4. tutakuwa tunatosheka
 5. mtakuwa mnatosheka
 6. -
 7.  
 8. kitakuwa kinatosheka
 9. vitakuwa vinatosheka
 10.  
 11. utakuwa unatosheka
 12. itakuwa inatosheka
 13.  
 14. litakuwa linatosheka
 15. -
 16.  
 17. itakuwa inatosheka
 18. -
 19.  
 20. utakuwa unatosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE

Habitualis

Bejahung
 1. mimi hutosheka
 2. -
 3. -
 4. sisi hutosheka
 5. ninyi hutosheka
 6. -
 7.  
 8. hutosheka
 9. hutosheka
 10.  
 11. hutosheka
 12. hutosheka
 13.  
 14. hutosheka
 15. hutosheka
 16.  
 17. hutosheka
 18. hutosheka
 19.  
 20. hutosheka
 21. hutosheka
 22. hutosheka
Verneinung
 1. huwa sitosheki
 2. huwa hutosheki
 3. huwa hatosheki
 4. huwa hatutosheki
 5. huwa hamtosheki
 6. huwa hawatosheki
 7.  
 8. huwa hakitosheki
 9. huwa havitosheki
 10.  
 11. huwa hautosheki
 12. huwa haitosheki
 13.  
 14. huwa halitosheki
 15. huwa hayatosheki
 16.  
 17. huwa haitosheki
 18. huwa hazitosheki
 19.  
 20. huwa hautosheki
 21. huwa hazitosheki
 22. huwa hayatosheki

Optativ

Bejahung
 1. nitosheke
 2. utosheke
 3. atosheke
 4. tutosheke
 5. mtosheke
 6. -
 7.  
 8. kitosheke
 9. vitosheke
 10.  
 11. utosheke
 12. itosheke
 13.  
 14. litosheke
 15. -
 16.  
 17. itosheke
 18. -
 19.  
 20. utosheke
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. nisitosheke
 2. usitosheke
 3. asitosheke
 4. tusitosheke
 5. msitosheke
 6. -
 7.  
 8. kisitosheke
 9. visitosheke
 10.  
 11. usitosheke
 12. isitosheke
 13.  
 14. lisitosheke
 15. -
 16.  
 17. isitosheke
 18. -
 19.  
 20. usitosheke
 21. -
 22. -

Konditional - Bedingung

Bejahung
 1. nikitosheka
 2. ukitosheka
 3. akitosheka
 4. tukitosheka
 5. mkitosheka
 6. wakitosheka
 7.  
 8. kikitosheka
 9. vikitosheka
 10.  
 11. ukitosheka
 12. ikitosheka
 13.  
 14. likitosheka
 15. -
 16.  
 17. ikitosheka
 18. -
 19.  
 20. ukitosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. nisipotosheka
 2. usipotosheka
 3. asipotosheka
 4. tusipotosheka
 5. msipotosheka
 6. -
 7.  
 8. kisipotosheka
 9. visipotosheka
 10.  
 11. usipotosheka
 12. isipotosheka
 13.  
 14. lisipotosheka
 15. -
 16.  
 17. isipotosheka
 18. -
 19.  
 20. usipotosheka
 21. -
 22. -

Konditional - Mögliche Bedingung

Bejahung
 1. ningetosheka
 2. ungetosheka
 3. angetosheka
 4. tungetosheka
 5. mngetosheka
 6. -
 7.  
 8. kingetosheka
 9. vingetosheka
 10.  
 11. ungetosheka
 12. ingetosheka
 13.  
 14. lingetosheka
 15. -
 16.  
 17. ingetosheka
 18. -
 19.  
 20. ungetosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. nisingetosheka
 2. usingetosheka
 3. asingetosheka
 4. tusingetosheka
 5. msingetosheka
 6. -
 7.  
 8. kisingetosheka
 9. visingetosheka
 10.  
 11. usingetosheka
 12. isingetosheka
 13.  
 14. lisingetosheka
 15. -
 16.  
 17. isingetosheka
 18. -
 19.  
 20. usingetosheka
 21. -
 22. -

Konditional - Unwahrscheinliche Bedingung

Bejahung
 1. ningalitosheka
 2. ungalitosheka
 3. angalitosheka
 4. tungalitosheka
 5. mngalitosheka
 6. -
 7.  
 8. kingalitosheka
 9. vingalitosheka
 10.  
 11. ungalitosheka
 12. ingalitosheka
 13.  
 14. lingalitosheka
 15. -
 16.  
 17. ingalitosheka
 18. -
 19.  
 20. ungalitosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. nisingalitosheka
 2. usingalitosheka
 3. asingalitosheka
 4. tusingalitosheka
 5. msingalitosheka
 6. -
 7.  
 8. kisingalitosheka
 9. visingalitosheka
 10.  
 11. usingalitosheka
 12. isingalitosheka
 13.  
 14. lisingalitosheka
 15. -
 16.  
 17. isingalitosheka
 18. -
 19.  
 20. usingalitosheka
 21. -
 22. -

Konsekutiv

Bejahung
 1. nikatosheka
 2. ukatosheka
 3. akatosheka
 4. tukatosheka
 5. mkatosheka
 6. wakatosheka
 7.  
 8. kikatosheka
 9. vikatosheka
 10.  
 11. ukatosheka
 12. ikatosheka
 13.  
 14. likatosheka
 15. -
 16.  
 17. ikatosheka
 18. -
 19.  
 20. ukatosheka
 21. -
 22. -
Verneinung
 1. NE
 2. NE
 3. NE
 4. NE
 5. NE
 6. NE
 7.  
 8. NE
 9. NE
 10.  
 11. NE
 12. NE
 13.  
 14. NE
 15. NE
 16.  
 17. NE
 18. NE
 19.  
 20. NE
 21. NE
 22. NE